4 lipca, 2023

żubr, zagrożony gatunek

Polska jest domem dla wielu urzekających gatunków zwierząt. Niemniej jednak podobnie jak w innych miejscach na świecie, w naszym kraju wielu stowrzeniom grozi wyginięcie. Należą do nich majestatyczne ssaki, jak i delikatne gatunki ptaków. Niewątpliwie stworzenia te walczą o przetrwanie z powodu utraty siedlisk, działalności człowieka i innych czynników środowiskowych. W tym artykule przedstawimy niektóre z zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce.

Żubr 

Żubr zajmuje szczególne miejsce w polskim dziedzictwie przyrodniczym. Niegdyś zagrożony wyginięciem, dzięki wysiłkom organizacji zajmujących się jego ochroną, populacja tego wspaniałego ssaka wzrosła. Wszystko dzięki Puszczy Białowieskiej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W rezultacie służy ona jako kluczowe siedlisko żubra, oferując obszary chronione dla jego przetrwania.

Orlik krzykliwy

Jako wędrowny ptak drapieżny, orlik krzykliwy wyrusza w długie podróże. Rozmnaża się w Polsce w miesiącach letnich i migruje do Afryki na zimę. Niestety, degradacja i utrata siedlisk spowodowały spadek ich populacji. Dlatego, aby temu zaradzić, obrońcy przyrody koncentrują się na ochronie ich terenów lęgowych. Dodatkowo promują znaczenie ochrony tych majestatycznych ptaków.

Drozd obrożny

Niegdyś powszechny widok na polskiej wsi, drozd obrożny jest obecnie krytycznie zagrożony. Dzieje się tak z powodu intensyfikacji rolnictwa, niszczenia siedlisk i polowań. Przyczyniło się to bardzo znacząco do spadku liczebności tego gatunku. W rezultacie powstały inicjatywy ochronne, mające na celu przywrócenie odpowiednich siedlisk i podniesienie świadomości wśród rolników i społeczności lokalnych. Wszystko po to, by chronić ten niezwykły gatunek.

Norka europejska

Norka europejska, półwodny ssak pochodzący z Polski, stoi w obliczu poważnego zagrożenia dla swojego istnienia. Zniszczenie siedlisk, zanieczyszczenie środowiska i konkurencja ze strony nierodzimych norek amerykańskich doprowadziły ten gatunek na skraj wyginięcia. Na szczęście, istnieją działania na rzecz ochrony norek, które obejmują odbudowę siedlisk i programy hodowli. Dodatkowo wprowadzono badania mające na celu zrozumienie i złagodzenie czynników wpływających na ich przetrwanie.

Cietrzew

Jest to uroczy ptak, znany ze swojej nieuchwytnej natury. W wyniku działania człowieka jest sklasyfikowany jako narażony na wyginięcie w Polsce. Powodami są utrata i fragmentacja preferowanych przez niego siedlisk leśnych, a także presja łowiecka. Na ratunek małemu zwierzęciu przychodzą inicjatywy ochronne obejmujące zachowanie i przywrócenie odpowiednich ekosystemów leśnych. Kolejnym działaniem w trosce o ptaka jest wdrożenie zrównoważonych praktyk łowieckich. Wprowadzenie ich nastąpiło w celu zapewnienia długoterminowego przetrwania gatunku.

Wodniczka

Wodniczka, mały ptak wędrowny, znajduje schronienie na terenach podmokłych w Polsce w okresie lęgowym. Jednak utrata i degradacja siedlisk podmokłych, stanowi poważne zagrożenie dla jego przetrwania. Ekolodzy pilnie pracują nad przywróceniem i ochroną tych ważnych ekosystemów. Jest to istotne, ponieważ służą one jako kluczowe punkty przystankowe podczas długiej podróży migracyjnej ptaków.

Wilk

Powrót wilka do polskich lasów to historia sukcesu ochrony przyrody. Niegdyś na skraju wyginięcia, populacja tego drapieżnika wzrosła dzięki środkom ochronnym. Wilki odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej i zachowaniu różnorodności biologicznej. Obecnie podejmowane są wysiłki w celu zapewnienia im długoterminowego współistnienia z lokalnymi społecznościami.

 

Jak chronić zagrożone gatunki?

Należy pamiętać, że ochrona zagrożonych gatunków to długoterminowe zobowiązanie, które wymaga ciągłego poświęcenia i współpracy. Każda osoba może mieć swój wkład, dokonując świadomych wyborów w codziennym życiu. Osiągniemy to, wspierając organizacje zajmujące się ochroną przyrody i opowiadając się za silniejszymi środkami ochrony. Razem możemy wywrzeć znaczący wpływ na ochronę różnorodności biologicznej naszej planety oraz zachowanie piękna i integralności naszego naturalnego świata.
Jak w takim razie zadbać o zagrożone gatunki w Polsce? Oto kilka kluczowych środków, które można podjąć:

1. Ochrona siedlisk

Ochrona i zachowanie naturalnych siedlisk ma kluczowe znaczenie dla przetrwania zagrożonych gatunków. Obejmuje to wyznaczanie obszarów chronionych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, w których gatunki te mogą rozwijać się w niezakłócony sposób. Niezbędne jest zapobieganie niszczeniu, degradacji i fragmentacji siedlisk spowodowanych działalnością człowieka. Przykładami może być wylesianie, urbanizacja i zanieczyszczenie.

 

2. Ochrona prawna

Rządy odgrywają istotną rolę w uchwalaniu przepisów i regulacji mających na celu ochronę zagrożonych gatunków. Przepisy te mogą obejmować ograniczenia dotyczące polowań, handlu czy eksploatacji tych gatunków i ich siedlisk. Nielegalny handel dziką fauną i florą stanowi poważne zagrożenie dla wielu zagrożonych gatunków, a jego zwalczanie wymaga silnego ustawodawstwa i skutecznego egzekwowania prawa.

 

3. Edukacja i świadomość w zakresie ochrony przyrody

Podnoszenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa, społeczności lokalnych i zainteresowanych stron na temat znaczenia ochrony zagrożonych gatunków ma kluczowe znaczenie. Programy edukacyjne, kampanie publiczne i inicjatywy społeczne mogą pomóc w promowaniu poczucia odpowiedzialności. Zachęcają one do zrównoważonych praktyk, które minimalizują wpływ człowieka na dziką przyrodę i jej siedliska. Level Up również podejmuje wiele działań na rzecz szerzenia świadomości ekologicznej. Jeśli jesteś ciekaw(a) jakich projektów ostatnio się podjeliśmy, zajrzyj tutaj!

 

4. Badania i monitoring

Prowadzenie badań naukowych zapewnia niezbędne dane do zrozumienia potrzeb i słabości zagrożonych gatunków. Informacje te pomagają w opracowaniu skutecznych strategii ochrony, identyfikacji krytycznych siedlisk i ocenie populacji. Monitorowanie może również pomóc w wykrywaniu zagrożeń i odpowiednim dostosowywaniu działań ochronnych.

 

5. Zaangażowanie społeczności

Zaangażowanie lokalnych społeczności w działania na rzecz ochrony przyrody ma kluczowe znaczenie. Można to osiągnąć za pomocą programów ochrony opartych na społeczności, zapewniając zachęty ekonomiczne do ochrony. Warto zapewniać, że lokalne społeczności czerpią korzyści z obecności zagrożonych gatunków poprzez turystykę lub zrównoważone możliwości utrzymania. Firmy coraz częściej zaczynają dostrzegać wagę prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W wielu z nich wdraża się strategie CSR, które mogą polegać m.in. na podejmowaniu inicjatyw na rzecz odpowiedzialności środowiskowej.

Podsumowanie

Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce to nasza wspólna odpowiedzialność. Wymaga ona współpracy organizacji zajmujących się ochroną przyrody, rządu, lokalnych społeczności i osób prywatnych. Wdrażając zrównoważone praktyki, chroniąc siedliska i podnosząc świadomość, można zabezpieczyć przyszłość tych niezwykłych stworzeń. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski nie tylko zapewnia przetrwanie tych zagrożonych gatunków. Przyczynia się ona również do integralności ekologicznej kraju i dobrobytu przyszłych pokoleń.

autorka: Maja Podraska

Źródła:

1. https://zielona.interia.pl/blisko-rysia/news-nie-tylko-rysie-zwierzeta-zagrozone-wyginieciem-w-polsce,nId,6084596

2. https://www.national-geographic.pl/artykul/zagrozone-gatunki-zwierzat-w-polsce-i-na-swiecie-jak-mozna-je-chronic