10 maja, 2021

turbiny wiatrowe wśród drzew

O społecznej odpowiedzialności biznesu słyszał zapewne każdy, ale czym ona jest w praktyce? CSR (ang. Corporate Social Responsibility) jest  podejściem do zarządzania, w którym podmioty gospodarcze uwzględniają w swoich działaniach swój wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz relacje z róznymi grupami interesariuszy (np. pracownicy, klienci, dostawcy). Koncepcja ta koncentruje się na tym, aby podczas osiągania swoich celów biznesowych i zysków, brać również pod uwagę dobro ogółu.

Czym jest CSR?

CSR wiąże się z ideą zrównoważonego rozwoju, który jest definiowany jako zaspokajanie potrzeb bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Wyróżnia się trzy komponenty zrównoważenia: ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy. Przedsiębiorcy nie mogą zatem dbać jedynie o swój zysk, muszą oni uwzględniać również dobro innych ludzi i środowiska. 

Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

Możemy wyróżnić trzy obszary odpowiedzialności biznesu tj. obszar społeczny, ekonomiczny oraz ekologiczny.

Obszar społeczny

Pierwszy z nich obejmuje pracowników i społeczność lokalną oraz wszelkie działania, które organizacja podejmuje w tym zakresie. Pracodawcy, którzy zapewniają odpowiednie warunki pracy oraz możliwość rozwoju i zachowania work-life balance budują wizerunek marki pracodawcy (ang. Employer Branding). Tworzenie wizerunku „pracodawcy z wyboru” pozytywnie wpływa na to, jak firma jest odbierana przez pracowników, a także potencjalnych kandydatów. Niezmiernie istotnym aspektem społecznej odpowiedzialności biznesu jest wspieranie organizacji pozarządowych, działanie na rzecz lokalnych społeczności. Może to się odbywać poprzez finansowe wspieranie różnego rodzaju wydarzeń na rzecz rozwoju kultury, edukacji, bezpieczeństwa, czy też poprawy stanu zdrowia. Wszelkie działania z tego zakresu wpływają pozytywnie na to, jak dana firma jest odbierana przez otoczenie. 

Obszar ekonomiczny

Aspekt ekonomiczny podejścia CSR dotyczy budowania zaufania i dbałości o reputację poprzez dobre relacje z klientami, a także należytą jakość produktów. Zatem firmy powinny dbać o zadowolenie klientów, prezentując usługi jak najwyższej jakości, jednocześnie dbając o społeczeństwo i środowisko.

Obszar ekologiczny

Nikt nie ma żadnych wątpliwości, że dbałość o środowisko jest niezmiernie ważna. Statystycznie Polak zużywa średnio 160 kg opakowań rocznie, ok. 40% tych opakowań stanowią opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. Sytuacja jest bardzo zła, prognozuje się, że do 2050 roku ludzie będą mieli więcej plastiku niż ryb. Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest nawet 12 milionów ton plastiku, a jedynie połowa plastikowych opakowań jest poddawana recyklingowi. Dlatego też najwyższy czas, aby także firmy zaczęły troszczyć się o nasze środowisko. Firmy powinny dokładnie planować swoje działania. Wynika to z faktu, że ich odpowiedzialność zaczyna się w momencie planowania dostaw surowców i nie kończy się wraz z dostarczeniem wyprodukowanego produktu do konsumenta. Odpowiedzialność środowiskowa polega na tym, aby zminimalizować wpływ oferowanych dóbr i usług również na etapie ich użytkowania. Coraz częściej przedsiębiorstwa angażuje się również w akcje na rzecz środowiska takie jak sprzątanie świata, czy wspólne sadzenie drzew. 

Dlaczego biznes powinien angażować się społecznie?

Każda firma, która chce być pozytywnie odbierana przez otoczenie, powinna o tym pamiętać i angażować się społecznie. Wg badań Salesforce wynika, że firmy poprzez angażowanie się w społeczne działania mają możliwość wzmocnienia swojego wizerunku. Firmy powinny podejmować działania w różnych sferach życia. Tworząc miejsca pracy, pracodawcy powinni dbać o zapewnienie równości dla każdego i prowadzeniu działań, które zapobiegają dyskryminacji. Szczególnie duże przedsiębiorstwa dbają o to, aby zatrudniać pracowników pochodzących z różnych krajów, wyznających różne religie i wartości. Ważne jest również zapewnienie równości płci, gdyż wciąż pojawia się m.in. nierówność w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach. Dzięki różnorodności pracownicy mogą uczyć się od siebie nawzajem, a to przynosi korzyść również firmom. Choć kluczowym czynnikiem rozwoju biznesu jest dziś technologia, nie należy bagatelizować działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością, zaangażowaniem na rzecz równości oraz wyznawanych przez siebie wartości.

Podsumowanie

Obecnie firma chcąc osiągnąć sukces, nie może skupiać się jedynie na uzyskiwaniu jak najlepszych wyników finansowych. Konieczne jest działanie społeczne i polityka promująca wartości, które przez pracowników i klientów są uznawane jako ważne. Przede wszystkim biznes i praca na rzecz społeczeństwa buduje lojalność pracowników, klientów a także innych interesariuszy wobec marki. Aby odnieść sukces, biznes musi być oparty na solidnych fundamentach, którymi są wartości wyznawane przez pracowników, klientów i społeczność otaczającą firmę. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem i chciałbyś(abyś) wdrożyć strategię CSR w swojej firmie, skontaktuj się z LEVEL UP i zacznijmy współpracę! Więcej informacji znajdziesz tutaj!

Autor: Jolanta Pijanowska

Korekta: Magda Koszczyńska

Źródła:

1. https://biznes.newseria.pl/komunikaty/firma/badanie-salesforce-firmy,b578852482

2. https://www.parp.gov.pl/csr#csr

3. http://markapracodawcy.pl/definicja-employer-brandingu/