logo projektu

JOBpetencies – Youth(workers)’s competencies in the labour market

Głównym celem projektu jest: zwiększenie umiejętności 24 pracowników młodzieżowych z 8 różnych krajów w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży.

 Uczestnicy będą mogli rozwinąć umiejętności miękkie, stworzyć CV, przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, czy dowiedzieć się o różnych ścieżkach zawodowych i gdzie mogą szukać możliwości, a wiedzę tę następnie wykorzystywać w pracy z młodzieżą. Na szczególną uwagę zasługuje także dobór partnerów. W projekcie wezmą udział uczestnicy zarówno z krajów z największym bezrobociem w Europie (Gruzja, Hiszpania, Włochy, Litwa), jak i te z najmniejszym (Czechy, Polska, Niemcy, Holandia). Umożliwi to wymianę doświadczeń i bardzo różnorodne punkty widzenia na tematykę projektu.

Numer referencyjny

2023-1-PL01-KA153-YOU-000128841

Okres trwania projektu

01.10.2023 – 31.10.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  •  Szkolenie w Polsce Szkolenie trwa 7 dni roboczych i jest podzielone na różne tematy. Pierwszy dzień to Poznawanie Siebie nawzajem i budowanie relacji. Drugi dzień to poznawanie Erasmus+ i edukacja pozaformalna. Trzeci dzień poświęcony jest wyzwaniom w organizacjach i narzędziom cyfrowym. Czwarty dzień koncentruje się na zarządzaniu projektami i możliwościach prowadzenia warsztatów. Piąty dzień to pokonywanie barier i wyjście ze strefy komfortu. Szóstego dnia uczestnicy poznają lepiej rynek pracy i jak się przygotować do jej poszukiwań. Ostatni dzień nosi nazwę „Następne Kroki” i podczas niego zajmiemy się refleksją, certyfikatami i końcową ewaluacją,
  • Działania między mobilnościami — Uczestnicy szkoleń po pierwszej z mobilności przeprowadzą warsztaty dla innych osób pracujących z młodzieżą, dzieląc się tym, co wynieśli ze szkolenia, a także opracują plan na rzecz aktywizacja zawodowej młodzieży w ich lokalnym środowisku.
  • Szkolenie w Hiszpanii — Szkolenie trwa 7 dni roboczych, plus 2 dni na podróż. Każdy dzień jest poświęcony innemu tematowi. Pierwszy dzień skupia się na wzajemnym poznawaniu uczestników i budowaniu zespołu. Wieczorem odbywają się warsztaty kulturowe. Drugi dzień, koncentruje się na nauce efektywnej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów. Trzeci dzień, poświęcony jest doskonaleniu planów aktywizacji młodzieży, również z warsztatami wieczornymi. Czwarty dzień, to czas na przygotowanie do wizyty w szkołach i wieczorne warsztaty. Piąty dzień, obejmuje wizytę w szkole i prowadzenie warsztatów. Szósty dzień, koncentruje się na budowaniu relacji z innymi osobami i organizacjami. Siódmy dzień, to czas na refleksję nad doświadczeniami z projektu, przyznawanie certyfikatów Youthpass i omawianie działań upowszechniających. Wieczorem odbywa się pożegnalna kolacja i czas wolny.

  • Działania upowszechniające — po drugiej mobilności uczestnicy wdrożą plan aktywizacji zawodowej młodzieży w ciągu następnych 6 miesięcy. Również przez ten okres do ich dyspozycji będą trenerki, z którymi będą mogli umówić się indywidualnie lub grupowo na konsultacje. Jednakże cele I wskaźniki związane z tym planem (np. Liczba osób, która będzie kontynuować edukację lub znajdzie zatrudnienie) będą kwestią indywidualną I zależną od potrzeb I możliwości uczestników szkolenia, którzy będą ten plan ustalać.

Co robimy podczas projektu:

  • zapewniamy wzrost wiedzy pracowników młodzieżowych na temat najnowszych trendów i najlepszych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży.
  • doskonalimy umiejętności planowania i prowadzenia działań na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży przez pracowników młodzieżowych.
  • zwiększamy liczbę działań na rzecz zawodowej aktywizacji młodzieży — uczestnicy szkolenia będą bardziej zaangażowani w działania na rzecz zawodowej aktywizacji młodzieży. 

 

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Lider projektu,

Polska

logo Diyarbakir

EUROTEAM

Partner projektu,

Czechy

logo Diyarbakir

Cultura Creativa

Partner projektu,

Hiszpania

logo Diyarbakir

Internationale Arbeidsvereniging

Partner projektu,

Holandia

logo Diyarbakir

Mano Europa

Partner projektu,

Litwa

logo Diyarbakir

Jugendvision

Partner projektu,

Niemcy

logo Diyarbakir

Gramigna OdV

Partner projektu,

Włochy

logo Diyarbakir

Student Youth Council

Partner projektu,

Gruzja

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.