Logo projektu Fate of Sport

FATE OF SPORT

Projekt jest odpowiedzią na wzrastające bariery kulturowe, podejrzenia oraz izolację wśród ludzi w Europie, które zostały zintensyfikowane przez niedawne wydarzenia, w tym konflikt na Ukrainie i potencjalne ryzyko masowej migracji. W celu przeciwdziałania tym negatywnym tendencjom, inicjatywa oparta na sporcie dąży do promowania włączenia niezależnie od rasy, płci czy statusu ekonomicznego.

Numer referencyjny projektu

2023-1-LT02-KA152-YOU-000129487

Czas trwania projektu

30.07.2023 – 29.03.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Zwalczanie izolacjonizmu, który dotyka młodych ludzi, z 11% niezdolnych do opłacenia udziału w wydarzeniach sportowych i 5% pozbawionych dostępu do obiektów sportowych.
 •  Zrozumienie i akceptacja różnych kultur i wartości jako sposobu na przeciwdziałanie izolacji i tworzenie bardziej otwartego i zrozumiałego środowiska.
 • Przywrócenie uwagi na wagę tego, aby młodzi ludzie mieli dostęp do możliwości, które nie tylko wpłyną na ich zdrowie, ale także na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie i budowanie mostów międzykulturowych.
 •  Stworzenie odpowiedzi na wyzwania, które dotykają młodych ludzi w Europie i wpływają na ich poczucie izolacji oraz brak zaufania.

Co robimy podczas projektu:

 •  Organizacja zajęć sportowych i aktywności opartych na rozmowach, które pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności zespołowe, komunikacyjne, pewność siebie oraz poczucie odpowiedzialności.
 • Kreowanie wydarzeń kulturalnych i praktyki języka, mających na celu promowanie tolerancji oraz umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.
 • Wzmacnianie świadomości uczestników na temat znaczenia sportu dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego, a także włączenia społecznego.
 • Umożliwianie uczestnikom wkładu w rozwój społeczności oraz propagowanie wartości projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Stworzenie platformy do międzynarodowej współpracy, umożliwiającej zrozumienie różnych kultur oraz przełamywanie barier tożsamościowych.
 • Wykorzystanie działań mobilności do umożliwienia uczestnikom interakcji międzykulturowych i zdobycia wiedzy na temat głównych tematów projektu.
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego

Do projektu zaangażowani są:

Logo lidera projektu, Lietuvos etnosporto komitetas - Lider projektu, Litwa

Lietuvos etnosporto komitetas

Lider projektu, Litwa

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu, Polska

Logo partnera Future Europe Gençlik Grubu, Turcja, fate of sport

Future Europe Gençlik Grubu

Partner projektu, Turcja

Logo partnera Georgian Youth Development Association, Gruzja

Georgian Youth Development Association

Partner projektu, Gruzja

Logo partnera, Organizatia Tinerilor pentru Sport si Mediu, Mołdawia

Organizatia Tinerilor pentru Sport si Mediu

Partner projektu, Mołdawia

Logo partnera, Young Agents of Change - Partner projektu, Ukraina, fate of sport

Young Agents of Change

Partner projektu, Ukraina

Logo partnera, InMotion Armenia Youth NGO - Partner projektu, Armenia, fate of sport

"InMotion Armenia" Youth NGO

Partner projektu, Armenia

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności
Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.