logo erasmus+

EQUALITY+

Jednym z najbardziej wrażliwych problemów, które pojawiają się w niemal każdym państwie UE jest dyskryminacja przeciwko mniejszościom seksualnym. Orientacja seksualna jest obecnie uznawana w UE za podstawę dyskryminacji człowieka. Zakaz dyskryminacji i ochrona praw człowieka jest ważnym elementem porządku prawnego UE. Niemniej jednak, dyskryminacja osób LGBTQI+ utrzymuje się w całej UE i przyjmuje różne formy, w tym obrażanie werbalne i nawet przemoc fizyczna. Aby zmienić obecne podejście i zmniejszyć dyskryminację i przemoc wobec społeczności LGBTQI+ bierzemy udział w projekcie EQUALITY+ gdzie będziemy pogłębiać wiedzę i dzielić się doświadczeniem z zakresu LGBTQI+, poznamy problematykę mniejszości seksualnych i złamiemy stereotypy.

Numer referencyjny

 2021-1-LT02-KA152-YOU-000019491

Okres trwania projektu

 18.07.2022 –

26.07. 2022

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 

  • Warsztaty i sesje z łamania stereotypów i mitów o społeczności LGBTQI+
  • Uczenie się i zwracanie uwagi na tematykę projektu poprzez sztukę filmową
  •  Dyskusje z gośćmi i ekspertami z zakresu LGBTQI+
  • Poznawanie sprawdzonych metod NFE (Non-Formal Education)

Co robimy podczas projektu:

  • Podnosimy świadomość i zrozumienie praw osób LGBTQI+
  • Dowiadujemy się o narzędziach prawnych i społecznych przydatnych do walki o prawa osób LGBTQI+
  • Identyfikujemy głośne sprawy, które występują w krajach ojczystych uczestników i szukamy sposobów na zmniejszenie nietolerancji i dyskryminacji w społeczeństwie
  • Poszerzamy ideę tolerancji i pokazujemy społeczeństwu, że każda osoba, niezależnie od orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności religijnej i pochodzenia, należy do tego samego społeczeństwa i ma takie same prawa jak reszta populacji
  • Rozwijamy kreatywność i poszerzamy granice zmysłowe

Partnerzy:

logo Diyarbakir

Traku rajono veiklaus jaunimo asociacija

 Lider projektu,

Litwa

logo Diyarbakir

LEVEL UP

Partner projektu,

Polska

logo Diyarbakir

Noored Ühiskonna Heaks

Partner projektu,

Estonia

logo Diyarbakir

Institute for Cultural Relations Policy

Partner projektu,

Węgry

logo Diyarbakir

Future Europe Youth Group

Partner projektu,

Turcja

logo Diyarbakir

ADEL Slovakia

Partner projektu,

Słowacja

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.