Logo projektu Unity4Tolerance

Unity4Tolerance

Głównym celem naszego projektu jest zwalczanie dyskryminacji i walka z rasizmem, ksenofobią oraz dyskryminacją religijną. W szczególności chcemy zwiększyć świadomość na temat niesprawiedliwości, z jakimi spotykają się mniejszości w Łodzi i jej okolicach, a także rzucić światło na sytuację prawną mniejszości w Polsce. Założeniem naszego projektu jest edukowanie społeczności na temat wyzwań stojących przed mniejszościami oraz promowanie równego traktowania i szans dla wszystkich, poprzez rozpowszechnianie informacji i wspieranie dialogu. 

Numer referencyjny

2023-3-PL01-ESC30-SOL-000173631

Czas trwania projektu

2024.04.01 – 2024.11.30

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Prowadzenie wykładów partycypacyjnych w celu zwrócenia uwagi na różne formy dyskryminacji.
 • Organizowanie warsztatów i dyskusji, by zaangażować społeczność w dialog, który przybliży jej odpowiednie ustawodawstwo przyjęte w Polsce, a także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz ich znaczenie dla sytuacji prawnej mniejszości w Polsce.
 • Dodatkowo, odbędą się wykłady partycypacyjne, które obejmą przegląd kilku studium przypadków z okresu około dwudziestu lat; omawiając, co zostało dotychczas ulepszone, a co wciąż można poprawić.
 • Wykłady partycypacyjne skupią się na sytuacji prawnej mniejszości w Polsce.
 • Rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych oraz lokalnych programów pomocy.
 • Dostarczanie zasobów edukacyjnych na temat praw i wyzwań stojących przed mniejszościami.

  Co robimy podczas projektu:

   • Oczekiwane rezultaty naszego projektu obejmują zwiększoną świadomość i zrozumienie na temat subtelnych form dyskryminacji.
   • Redukcja stereotypów i uprzedzeń poprzez edukację i dialog.
   • Zwiększenie w społeczności wiedzy na temat praw oraz wyzwań stojących przed mniejszościami, a także promowanie inkluzywności, empatii i szacunku wśród jej członków.
   • Ostatecznie, nasz projekt dąży do stworzenia bardziej akceptującego i harmonijnego społeczeństwa, w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, czuje się doceniany i szanowany.
   
  Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

  Źródło dofinansowania: Projekt Unity 4 Tolerance realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.