4 lutego, 2024

Ekosystem

Czym jest ekosystem?

Ekosystem w ostatnim czasie stał się dość popularnym tematem. Przede wszystkim z uwagi na rosnące zagrożenie klimatyczne, ale również przez rosnącą świadomość społeczeństwa. Według agencji SW Research i jej badaniu „EKObarometr” 23% Polaków nie podejmuje żadnych działań w kwestii ekosystemu.

Czy zastanawialiście się co to w ogóle jest ten ekosystem i jak on działa? W poniższym artykule wyjaśnimy podstawowe aspekty związane z ekosystemami.

Czym jest ekosystem?

Ekosystem jest to układ ekologiczny, który składa się z organizmów żywych (flora i fauna), ale także z otoczenia nieożywionego. Następują w nim wzajemne interakcje, takie jak przepływ oraz wymiana i materii i energii, dzięki którym mogą one funkcjonować w harmonii i równowadze.

Elementy składowe i przykłady ekosystemu

Każdy kompletnie rozwinięty ekosystem składa się z dwóch elementów:
* abiotycznych (nieożywionych) – w których w skład wchodzi: woda, gleba, gazy atmosferyczne, rzeźba terenu, klimat, temperatura.
* biotycznych (żywych) – czyli wszystkie organizmy żywe, takie jak rośliny czy zwierzęta.
Ekosystemy możemy rozdzielić na lądowe oraz wodne. Do lądowych zaliczamy torfowiska (zbiorowiska roślinne, związane z klimatem umiarkowanym), lasy (tworzą go różnego rodzaju formacje roślinne), oraz łąki (powstają w miejscu wyciętego wcześniej lasu). Do środowiska wodnego zaliczają się: oceany, morza, jeziora, rzeki.

Potencjalne Zagrożenia

Aktualnie największym problemem jest ciągłe zmniejszanie się obszarów ekosystemów naturalnych, zwłaszcza w wyniku rozległego wylesiania. Lasy pełnią funkcje schronienia dla około 75% gatunków zwierząt lądowych obecnych na naszej planecie. Co więcej, są drugim globalnym dostawcą tlenu zaraz po roślinach oceanicznych. Bardzo często lasy są wypalane po to, aby uzyskać żyzną glebę pod uprawy. W tym samym celu wysusza się ekosystemy bagienne, moczarowe i torfowiskowe.

Następnym zagrożeniem jest wprowadzanie do naturalnych ekosystemów gatunków obcych, często inwazyjnych, co skutkuje zaburzeniami relacji między organizmami.

Duży wkład w niszczenie ekosystemów mają również zanieczyszczenia i degradacja środowiska. Dzieje się to poprzez rozwój przemysłu, górnictwa, rolnictwa, transportu oraz gospodarki komunalnej.

Rola człowieka

Każdy człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i pomimo że wydaje się nam, że jeden człowiek nie jest w stanie na nic wpłynąć to jest zupełnie inaczej. Możemy chronić przyrodę poprzez kilka prostych działań:

Jednym z najprostszych przykładów jest recykling. Jest to procedura, w której odpady są ponownie przetwarzane w celu stworzenia nowego produktu, zazwyczaj o zbliżonym lub identycznym zastosowaniu.

Kolejnym przykładem jest oszczędzanie wody. Kilka sposobów na oszczędzanie wody to:
– zakręcanie kranu podczas mycia zębów,
– wykorzystywanie deszczówki do podlewania roślin
– gotowanie odmierzonej ilości wody.

Ostatnią rzeczą, o którą możemy zadbać jest oszczędzanie prądu, czyli wyłączanie światła w momencie, gdy nie jest ono potrzebne oraz niepozostawianie urządzeń, podczas gdy z nich nie korzystamy.

Podsumowanie

Człowiek odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu losów ekosystemów. Negatywny wpływ wynika z działalności przemysłowej, górnictwa, rolnictwa i degradacji środowiska. Warto jednak zauważyć, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska poprzez proste działania. Wspólna troska o ekosystemy staje się coraz bardziej istotna, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych i utraty bioróżnorodności.

Wpis stworzony w ramach projektu Feel Good realizowanego z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej